• Reklamacje

  1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

  2. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail: kontakt@zime.pl wypełniając formularz reklamacji z opisem wady(załaczyć zdjęcia) i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.

  3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji (nie dotyczy konsumentów). Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.

  5. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

  6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy (nie dotyczy konsumentów).

Kontakt do reklamacji:
 
kontakt@zime.pl

Tel. +48 691 913 157