• Polityka RODO

Informacje od Administratora Danych Osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest ZIME LTD,158 Uxbridge Road, London, W13 8SB, United Kingdom, NIP: 5263576378
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane na potrzeby bezpośredniego marketingu naszych produktów czy usług, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub powzięcia wiadomości o nieaktualności danych.
 1. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej.
 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Szczegółowy wykaz podmiotów dostępny jest w siedzibie administratora.
 1. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 1. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) lub na podstawie celów stanowiących uzasadniony interes administratora jakimi będą: przetwarzanie w celach analitycznych, archiwalnych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz badania satysfakcji naszych klientów i poziomu zadowolenia z naszych produktów i usług. Uzasadnionym, z uwagi na interes administratora jest również przetwarzanie danych w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb naszych klientów (art. 6 ust. 1 lit f).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, zmierzających do przedstawienia najkorzystniejszej oferty, zmierzającej do zawarcia umowy.
 1. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych
 1. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania  danych na podstawie prawnie określonego interesu administratora danych osobowych tj. w celach określonych w pkt 7, chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w oparciu o podane dane osobowe, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowanie będzie się odbywało z zastosowaniem narzędzi kalkulacyjnych i analitycznych. Konsekwencją takiego sposobu przetwarzania jest wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, w tym cenę oferowanych produktów ubezpieczeniowych, jak również zakres i wysokość składek ubezpieczeniowych oraz wysokości przyznawanych świadczeń. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.